ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА Всеки 3ти печели

 

Общи разпоредби

1. Тази игра се организира от "Интерснак България" ЕООД с търговски адрес 1505 София, бул. Ситняково 48, МОЛ Сердика, Офис сграда, етаж 6

2. Период на Играта: от 01.04.2018 до 31.07.2018

3. Участието в играта е обвързано с покупка на продукт, предлаган от организатора. 

4. Играта се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие за всички дееспособнни физически лица, закупили продукти Чио Чипс, с промоционална лента указваща промоцията.

5. Участвайки в тази Игра, участниците потвърждават, че са запознати с настоящите правила на Играта, разбират, приемат и се ангажират да спазват  тези правила и  техните разпоредби.

 

Раздел II

Механизъм на Играта

6. МЕХАНИЗЪМ: За да участва в играта, потребителят трябва да закупи пакет Чио чипс с промоционална лента, комуникираща промоцията, и може да спечели: талон за Чио Стиклети 35г, талон за Чио пуканки 80 г или ваучер за покупка на стойност от 2,5,10 или 20 лева. Продуктите, участващи в промоцията са: Всички продукти Чио чипс с промоционална лента, комуникираща промоцията.

Общият брой на всички промоционални опаковки Чио чипс, участващи в промоционалната игра е 2 100 000. Из всички тези опаковки с промоционална лента поединично и на случаен принцип са разпределени общо 443857 промоционални талона, указващи, че потребителят печели опаковка от Чио Стиклети 35г , 221 928 промоционални талона, указващи, че потребителят печели опаковка Чио пуканки 80 г. и  34 215 броя ваучери за покупки на стойност от 2,5,10, или 20 лева. Не всички опаковки на продукти, участващи в промоцията са печеливши.  Общият брой на печелившите опаковки Чио чипс е 700 000 броя от общо 2 100 000 броя опаковки, участващи в промоционалната игра. Следователно, една трета от участващите в промоцията опаковки Чио чипс са печеливши и всеки трети има реалния шанс да спечели някоя от тях. Разпределението на печелившите опаковки измежду всички опаковки, участващи в промоцията, е на случаен принцип и организаторът не гарантира поредност и подредба на печеливши и непечеливши опаковки.

Всички  талони, намиращи се в опаковките Чио чипс, комуникиращи промоцията, са печеливши. За да може да получи своите Чио Стиклети 35г  или Чио пуканки 80г, участникът трябва да запази печелившия талон и да го предаде в един от магазините - наградни центрове в цялата страна. Пълният списък на магазините- наградни центрове и техните адреси ще бъде публикуван на http://chio.bg за целия период на Играта. Един спечелен талон дава право на 1 брой безплатни Чио Стиклети 35г  или респективно 1 брой Чио пуканки от 80 г ( в зависимост от вида / дизайна на спечеления талон ). Не се допуска замяна на спечелените  талони или на получените в тяхна замяна награди Чио Стиклети 35г  или Чио пуканки 80 г за други продукти, ваучери или за паричната им равностойност.

Всеки от ваучерите за покупка, намиращи се в някои от опаковките на продуктите, участващи в промоцията, е поставен в защитена опаковка. Единичните номинални стойности на ваучерите са 2, 5, 10 или 20 лева. Ваучерите за покупка можете да замените срещу стоки или услуги в мрежа от над 8 000 обекта из цялата страна. Ваучерите за покупка служат като разплащателно средство (средство за замяна) срещу което приносителят им срещу предаване на ваучера в съответния обект има право да получи стоки и услуги от този обект до размера на номиналната стойност на ваучера, указана на самия ваучер. При покупка на стоки или услуги на по-висока стойност от тази посочена на ваучера приносителят на ваучера има право частично да разплати стойността на стоката или услугата с ваучера и да доплати разликата до пълния размер на стойността на стоката или услугата в пари. При покупка на стоки или услуги на стойност по-ниска от стойността на използвания ваучер, на приносителя му не се връща ресто. Не се допуска ваучерите за покупка да бъдат заменяни с тяхната парична равностойност и приносителят им не може да получи пари срещу тях . Всеки от ваучерите може да бъде използван само в търговски обекти на доставчици, които са сключили договор за обслужване с Идънред. Пълния списък с обектите, в които ваучерите могат да бъдат използвани като разплащателно средство (средство за замяна),  можете да намерите на следния линк: http://www.edenred.bg/bg/търговски-обект/намери-търговски-обект/

Ваучерите могат да се ползват само в рамките на срока им на валидност.  След изтичане на този срок те се считат обезсилени и не могат да служат като разплащателно средство.

 

Раздел III

Награди

7. Награден фонд:

-  Чио Стиклети 35г – 443 857 броя 

- Чио пуканки 80 г – 221 928 броя  

- 34 215 ваучера за покупки на обща стойност 70 300 лв.

- 15 ваучера за покупки на стойност  20 лв. всеки

- 50 ваучера за покупки на стойност 10 лв. всеки

- 400 ваучера за покупки на стойност  5 лв. всеки

- 33750 ваучера за покупки на стойност  2 лв. всеки 

Горните награди са разпределени из всички опаковки Чио чипс с промоционална лента, комуникираща промоцията и всеки потребител закупил който и да е от тези продукти има шанс да спечели някоя от горепосочените награди, намиращи се в част от опаковките с продукти участващи в промоцията. 

 

Раздел IV

Други

8. Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите официални правила  на Играта. Те ще бъдат достъпни на следния линк http://chio.bg . за целия период на промоцията.

9. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя настоящите официални правила на Играта, като промените влизат в сила само след оповестяването им на:  http://chio.bg

10. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това публично,  в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.
11. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.
12. Ваучерите за покупка можете да замените срещу стоки в над 8 000 обекта из цялата страна. Пълен списък с обектите можете да намерите на следния линк: http://www.edenred.bg/bg/търговски-обект/намери-търговски-обект/

Ваучерите за покупка са ценни книжа, които се използват като разплащателно средство, посредством което техните ползватели могат да получат стоки и услуги срещу тяхната номинална стойност, само в търговски обекти на доставчици, които са сключили договор за обслужване с Идънред. Единичните номинални стойности на талоните са 2, 5, 10 и 20 лева. Срещу ваучерите не се получава ресто. Ваучерите могат да се ползват само в рамките на срока им на валидност.  След изтичане на този срок те се считат обезсилени и не могат да служат като разплащателно средство.

При евентуално възникване на проблем с ползването на ваучерите в конкретен обект от посочената по-горе мрежа от обекти, моля, свържете се с Идънред България на следния телефон 02/ 974 02 20. При възникване на проблем с ползването на талоните в магазините – наградните центрове посочени по-горе моля свържете се с организатора ИНТЕРСНАК БЪЛГАРИЯ ЕООД на тел. 02/ 948 69 69.
13. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи и съгласно българското законодателство

 

За контакти с организатора на Играта: 02/ 948 69 69