Официални правила на промоционалната играта „Търси парите в опаковките!“

 

Общи разпоредби

1. Тази игра се организира от "Интерснак България" ЕООД с търговски адрес 1505 София, бул. Ситняково 48, МОЛ Сердика, Офис сграда, етаж 7

2. Период на Играта: от 07.09.2015 до изчерпване на промоционалните количества на продуктите, участващи в играта.

3. Участието в играта е обвързано с покупка на продукт, предлаган от организатора. 

4. Играта се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие на всички дееспособнни физически лица, закупили продукти, с промоционална лента указваща промоцията.

5. Участвайки в тази Игра, участниците потвърждават, че са запознати с настоящите правила на Играта, разбират, приемат и се ангажират да спазват  тези правила и  техните разпоредби.

 

Раздел II

Механизъм на Играта

6. МЕХАНИЗЪМ: За да участва в играта, потребителят  трябва да закупи пакет Чио чипс или Чипи чипс с промоционална лента, комуникираща промоцията и може да спечели някоя от описаните по-долу парични награди. Всяка от паричните награди е поставена в защитена опаковка, намираща се в някои от опаковките на продуктите, участващи в промоцията. Не всички опаковки на продукти, участващи в промоцията са печеливши. Измежду всички опаковки на горните продукти с промоционална лента, указваща промоцията са разпределени общо 75 010 парични награди. Промоционалните опаковки съдържат стикер с надпис „опитай пак“, залепен от вътрешната страна на опаковката. Горният стикер  може да се намери, както в печеливша опаковка, така и в непечеливша. Тези стикери не комуникират липса на печалба, а напомнят, че участникът може да опита късмета си отново, независимо дали е спечелил парична награда или не. Възможно е някои от промоционалните  опаковки с продукти да не съдържат такъв стикер, но липсата на стикер не означава, че въпросният продукт  не участва в промоцията – единственият необходим индикатор, показващ че опаковката със съответния продукт е част от промоцията е наличието на лента за промоцията върху самата опаковка на продукта, указваща тази промоция.

7. Продукти, участващи в промоцията: Всички продукти Чио и Чипи чипс с промоционална лента, комуникираща промоцията. 

 

Раздел III

Награди

8. Награден фонд: 155 600 лв., разпределен на 75 010 бр. награди, състоящи се от по една от общо 75010 банкноти, от които

73875 броя банкнотни с купюри от 2 лева

800 броя банкноти с купюри от  5 лева

300 броя банкноти с купюри от  10 лева

30 броя банкноти с купюри от 20 лева и

5 броя банкноти с купюри от 50 лева.

Горните награди са разпределени из всички опаковки Чио чипс и Чипи чипс с промоционална лента, комуникираща промоцията и всеки потребител закупил който и да е от тези продукти има шанс да спечели някоя от паричните награди, намиращи се в част от опаковките с продукти участващи в промоцията.

 

Раздел IV

Други

9. Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите официални правила  на Играта. Те ще бъдат достъпни на следния линк

http://chio.bg . за целия период на промоцията.
10. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя настоящите официални правила на Играта , като промените влизат в сила само след оповестяването им на: http://chio.bg

11. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това публично  в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.
12. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.
13. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участника по време на участието му в настоящата игра.
14. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи и съгласно българското законодателство.