Официални правила за участие в играта Купи 1 брой ЧИО снакс и можеш да спечелиш раница

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на Играта е

„Интерснак България" ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 130577464, със седалище и адрес на управление: София, 1505, бул. Ситняково 48, Сердика Център, ет.6, наричан по-долу „Организатор“.

2. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наречени по-долу “Официални Правила”). Официалните правила на Играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на Интернет страницата: www.chio.bg.

3. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет страницата: www.chio.bg. Участниците в Играта следва сами да проверяват за промени в Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени.

4. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 3 от раздел 1, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства (като поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др., блокади (на пътища, граници и др.), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.). В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

5. Повече информация може да бъде получена на потребителската линия на „Интерснак България" ЕООД: 02 948 69 69

 

РАЗДЕЛ 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

1. Играта се организира и провежда в периода между 09.08.2019 – 09.09.2019 (включително) на територията на Република България в обозначените с рекламни материали обекти. „Интерснак България" ЕООД си запазва правото да промени датата на старта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира играта на 09.08.2019,  като това обстоятелство следв а да е надлежно обяв ено в съ отв етств ие с  Раздел 1, т. 3 по-горе.

2. След приключване на Играта, Организаторите не носят отговорност и нямат каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Играта все още продължава.

 

РАЗДЕЛ 3. ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРОДУКТИ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Игрите са отворени за участие за всички физически лица с местоживеене Република България, навършили 13 години, с изключение на служителите на “Интерснак България” ЕООД”, членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи), както и всички, взели участие в организацията и провеждането на игрите. Лицата на възраст до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си.

2. Участието в Играта за награди е обвързано със закупуване на минимум 1брой снакс продукти с марка ЧИО (Чио снакс с вкус на Пиле 60, Чио снакс с вкус на Пица 80г, Чио снакс с вкус на Сирене 80г) /наричани за краткост промоционални продукти/ от обозначените с рекламни материали обекти на територията на Република България, в срока на провеждане на промоционалната кампания и поставянето на касовата бележка или копие от нея с попълнени три имена и телефон за връзка в специално предназначени кутии в обектите.

3. Участници, поставили касови бележки/копия за закупени промоционални продукти, участват в томбола за спечелване на награда – раница.

4. Броят шансове за печалба на един участник в теглене е пропорционален на броя касови бележки/копия за участие. Например: При пускане на 5 /пет/касови бележки/копия, всяка от която съдържа като минимално условие покупка на минимум 1брой снакс продукти с марка ЧИО (Чио снакс с вкус на Пиле 60, Чио снакс с вкус на Пица 80г, Чио снакс с вкус на Сирене 80г), участникът ще има шанс да бъде изтеглен с една от 5те касови бележки/копия.

 

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ

1. Участване за награди

Стъпка 1 : Закупете минимум 1брой снакс продукти с марка ЧИО

Стъпка 2 : Пуснете касова бележка/копие с три имена и телефон за контакт в специално предназначени кутии в обектите.

1.1. Една касова бележка/копие може участва в тегленето и дава възможност за печалба от участник САМО ВЕДНЪЖ.

1.2. Всеки пуснат брой касови бележки/копия се натрупва за участие в тегленията на наградите.

1.3. При пускане на касова бележка/копие, удостоверяваща/и закупуването на минимум 1брой снакс продукти с марка ЧИО (Чио снакс с вкус на Пиле 60, Чио снакс с вкус на Пица 80г, Чио снакс с вкус на Сирене 80г), участникът се включва автоматично в съответното теглене за награда в края на промоцията. В случай че спечели награда, участникът губи правото си за участие за друга награда, считано от момента на уведомяването му по телефон и/или имейл относно спечелването на съответната награда.

2. Награди

2.1. След края на периода на играта Организаторът ще раздададе общо 160 броя награди – 160 броя раници.

3. Теглене на наградите:

3.1. Наградите ще бъдат изтеглени на 13.09.2019г.

3.2. Печелившите ще бъдат уведомени по телефона, чрез телефонния номер записан на касовата бележка/копие.

3.4. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации "автоматично" вместо Участниците и/или други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организатора не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или нарушение на правилата на активността.

4. Получаване на наградите:

4.1. Печелившите участници ще бъдат известени чрез телефон. Предаването на наградите ще бъде извършено чрез приемо-предавателен протокол.

4.2. Наградите ще ще бъдат получавани от печелившите участници на място в обект участник в промоцията, но не по-късно от 20 работни дни от получаването на потвърждението, че са спечелили. За непотърсени награди в този срок, ще бъде проведена процедура за обявяване на следващ печеливш от резервите по реда, в който са изтеглени в томболата до изчерпване броя на изтеглените резерви.

4.3. Наградата следва да бъде получена от спечелилия участник или родител/настойник ако участникът е под 18г.

4.4. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност.

4.5. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда!

4.6. „Интерснак България“ ЕООД не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт.

4.7. Организаторът се задължава едновременно с предоставяне на наградата на всеки спечелил участник да предостави и 2броя приемо-предавателни протоколи.

 

РАЗДЕЛ 5. ЛИЧНИ ДАННИ

  1. Играта се провежда при спазване на изискванията на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Организаторът, в качеството си на администратор на лични данни, поема задължението, съгласно разпоредбите на Регламент 2016/679 и на Закона за защита на личните данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от Участниците в Играта единствено за следните цели: провеждане на Играта, включително - определяне на печелившите Участници и предоставяне на наградите.
  2. С участието си в Играта Участниците дават изричното си съгласие личните му/ѝ данни, включително име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер и адрес за доставка (наричани по-долу “Лични данни”) да бъдат обработвани от Организатора, в качеството му на администратор на лични данни, с цел проверяване правото на Участника да участва в Играта и с цел избиране на печелившите участници, както и от Промоутъра във връзка с организирането на Играта. Съгласието се дава за срок от 5 години (наричан по-долу “Срок на съгласието”) и се отнася до всички изброени по-горе категории лични данни. Личните данни могат да бъдат обработвани автоматично (ако са в електронна форма), или не-автоматично (ако са в печатна форма). Предоставянето на лични данни е изцяло доброволно. Участникът потвърждава верността и точността на предоставените лични данни и се задължава да уведоми незабавно администратора, за всяка промяна в личните данни. Участникът потвърждава, че е наясно, че има право на защита на личните данни в съответствие със Закона за защита на Личните данни (както и други приложими нормативни актове), а именно – Участникът има право да оттегли съгласието си по всяко време, без да дължи заплащане за това, чрез изпращане на писмено искане на адреса на Организатора. Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на Участниците, чиито лични данни се обработват, а именно: Право на достъп; Право на коригиране на неточни или непълни данни; Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679; Право на ограничение на обработването; Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679; Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679; Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране. В случай на съмнение относно това, дали администраторът или лицето обработващо личните данни, спазва правата на Участника, Участникът има право да поиска обяснение за това от администратора или обработващия личните данни, както и да изисква извършване на необходимите коригиращи действия от страна на администратора или лицето, обработващо личните данни. Организаторът не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър. Организаторът не трансферира обработваните лични данни на трети страни, които не са членки на ЕС, и на международни организации. С участието си в Играта Участникът дава своето съгласие, по смисъла на Закона за електронната търговия, да получава маркетингови материали от Организатора с информация относно неговите продукти и услуги, както и относно мероприятия, организирани от Организатора, в рамките на Срока на съгласието. Участникът може по всяко време да оттегли своето съгласие за получаване на маркетингови материали, в писмен вид или лично, на адреса на Организатора, или по имейл.

 

РАЗДЕЛ 6. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. С регистрацията на касова бележка за закупени промоционални продукти Участникът заявява, че приема тези Официални Правила и се съгласява да ги спазва.

2. Организаторите на Играта не са длъжни да водят кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

3. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

4. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства (като поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др., блокади (на пътища, граници и др.), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.), които възпрепятстват реализацията на играта и/или доставката на наградата.

5. Организаторът на Играта не носи отговорност при евентуално незадоволително или бавно обработване на данните от изпратени регистрации.

6. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата, поради официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата. Също така, Организаторът не поема отговорност за щети и повреди по време на транспортирането или складирането на наградите.